2021. január 2., szombat

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZATÓ

 

Adatvédelmi tájékoztató

Bevezető

A Kőtenger Természetjáró Egyesület tájékoztatja a tagjait, a versenyein résztvevőket és nevezési rendszerébe regisztrálókat adatkezelési gyakorlatáról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről. A Kőtenger Természetjáró Egyesület (továbbiakban, mint Adatkezelő) az  információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) és az Európai Unió Általános Adatvédelméről szóló az Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletében (továbbiakban: GDPR rendelet) foglalt feltételeknek eleget téve kötelezettséget vállal arra, hogy az által végzett adatkezelés megfelel a hivatkozott jogszabályokban foglalt előírásoknak.

Az Adatkezelő adatai

Név: Kőtenger Természetjáró Egyesület

Székhely: 2040 Budaörs, Liget u. 6.

E-mail: kotenger.egyesulet@gmail.com 

Honlap: http://kotenger.blogspot.com                                                                                                         

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. A versenyeinkre való nevezéssel, illetve online nevezési rendszerünkbe való regisztrálással Ön hozzájárul a lentebb részletezett adatainak kezeléséhez.
A Kőtenger Természetjáró Egyesület lehetőséget biztosít egyszerűsített, illetve csoportos online nevezésre is azzal a kikötéssel, hogy az Adatkezelő feltételezi és elvárja, hogy a más személy nevében nevezést végző személy rendelkezik az érintett személy hozzájárulásával a nevezéssel együtt járó adatkezeléshez.

Az adatkezelés célja

A Kőtenger Természetjáró Egyesület által folytatott adatkezelés általános célja:
• az egyesület tagjainak és az események résztvevők beazonosítása és nyilvántartása, valamint a nevezések rögzítése,
• az általunk szervezett események lebonyolítása,
• ügyfeleink tájékoztatása,
• statisztikák, elemzések összeállítása,
• eseményeinken felmerülő egészségügyi probléma esetén az ügyfél által megadott hozzátartozó értesítése. 

Az Adatkezelés tartalma és hatálya

Az adatkezelés:………………………………………………………………………………….
– az egyesület weboldalain regisztrált túrarendező,- szervező személyek, egyesületek esetén a személyhez fűződő-, illetve a teljesítménytúrákkal kapcsolatos adatok kezelése,
– az egyesület túráin való részvételhez szükséges személyes adatok rögzítése,
– weboldalon regisztrálók esetén az oldal használatához szükséges személyes adatok nyilvántartása.

Az egyesület weboldalain regisztrált túrarendező,- szervező személyek, az egyesület túráin résztvevők és a weboldalon regisztrálók a továbbiakban együttesen ügyfelek.

A kezelt adatok köre:

– az egyesület túráin résztvevők esetében:
• név

• e-mail cím        

• adószám (csak ha cég, sportegyesület nevében túrázol, a számlaadási kötelezettség miatt)

• lakcím (a számlaadási kötelezettség miatt)   

• bankszámlaszám (esetleges lemondás okán, a nevezési díj egy részének vagy teljes egészének visszafizetése céljából)

• túrák kapcsán feltett kérdések, véleményezések, beszámolók

Az adatkezelés időtartama

A túrákon résztvevők, illetve a weboldalon regisztráló rendezők, és felhasználók esetén az Egyesület saját honlapján statisztikai adatként megőrzi a személyes adatokat az Egyesület működésének végéig.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az ügyfelek által megadott személyes adatok megismerésére az egyesületen belül csak azon munkatársak jogosultak, akik nevezéssel kapcsolatos feladatokat látnak el, illetőleg az adatok karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik, valamint akik az ügyfelek esemény előtti és utáni tájékoztatásáért felelősek.

Az érintett jogai

1. Az átlátható tájékoztatás és a kommunikációhoz való jog

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket kell hoznia annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, valamennyi információt és a rendeletben előírt minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A rendelet részletesen leírja, hogy az egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén milyen körben kell a tájékoztatást megadni attól függően, hogy azt közvetlenül az érintettől, vagy harmadik személytől szerezték be. A tájékoztatást a honlapon is meg lehet adni.

2. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
i) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

3. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett a tiltakozik a profilalkotás ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett az üzletszerzés céljára történő adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
A törléshez való jog nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) az egészségügyi ellátás céljára, népegészségügyi célból, az egészségügyi szakember közreműködése mellett történik;
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett már tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az az adatok kezelését korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

7. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés írásbeli hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, illetve, ha automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog azt is jelenti, hogy az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

8. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdeken, illetve közhatalmi jogosítványon alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. A tiltakozás jogára legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Jogorvoslat a nem megfelelő adatkezelés esetén

1. Az érintett panaszt nyújthat be a hatósághoz

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
http://naih.hu

2. Kártérítési igényt és sérelemdíjat követelhet a bíróságtól

Minden olyan személy, aki a rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az e rendeletet sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az a rendeletben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. (Vagyis minden szükséges intézkedést megtett a kár elhárítása érdekében, és az megfelelő volt.)
Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó az érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Ha valamely adatkezelő vagy adatfeldolgozó teljes kártérítést fizetett az elszenvedett kárért, jogosult arra, hogy az ugyanazon adatkezelésben érintett többi adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól visszaigényelje a kártérítésnek azt a részét, amely megfelel a megállapított feltételek értelmében a károkozásért viselt felelősségük mértékének.

Az Adatkezelő kikötése

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.

A tájékoztatóban foglaltaknak a gyakorlatban történő megvalósításának részletszabályait Egyesületünk mindenkor hatályos Adatvédelmi szabályzata tartalmazza.

Budaörs, 2021-04-06

Kőtenger Természetjáró Egyesület

2021. január 1., péntek

SEGÍTSÉG AZ ELINDULÁSHOZ!

HOGYAN JUTOK EL A RAJTBÓL AZ ELSŐ ELLENŐRZŐPONTIG? 

Az idén a túra ellenőrzőfüzetét az első ellenőrzőponton fogjátok megkapni. Hogy gond nélkül odataláljatok az első ellenőrzőpontra, adunk egy kis segítséget. 

A gyalogos Káli 15, 30 és 60-as túrák első ellenőrző pontja: Salföld, Kolostorrom (2.9 km). A kerékpáros K40, 50 és 80-as túrák első ellenőrző pontja: Salföld, Természetvédelmi Major (3.4 km).

A gyalogos túrákon résztvevőket szöveges itiner és térképvázlat segíti.

A kerékpárosoknak szintén itinert és térképvázlatot adunk segítségül.

 

Jó utat, szép időt és kellemes túrázást kívánunk!

a Rendezőség